ALLIANZ

ALLIANZ

Potwierdzamy, że od dnia 6.08.2020 r. odpowiedzialność TUiR Allianz Polska S.A. w ramach umów:

·       Ubezpieczenia kosztów leczenia i Ubezpieczenia assistance,

·       Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie,

·       Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu All-risk i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie,

została rozszerzona o ochronę z tytułu Nagłego zachorowania wskutek Choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono Epidemię lub Pandemię (w szczególności COVID-19).

W ramach Ubezpieczenia kosztów leczenia i Ubezpieczenia assistance:

·       pokrywamy koszty leczenia związane z zachorowaniem na COVID-19 podczas podróży zagranicznej do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w Umowie oraz potwierdzonej w Dokumencie ubezpieczenia,

·       pokrywamy koszty transportu do Kraju zamieszkania, jeżeli w związku z zachorowaniem na COVID-19 nie mógł zostać wykorzystany pierwotny środek transportu.

W ramach umowy Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie oraz Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu All-risk i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie gwarantujemy:

1)        zwrot kosztów rezygnacji z Wyjazdu z powodu:

·       Nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego, nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie, wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;

·       Nagłego zachorowania na COVID-19 Członka rodziny Ubezpieczonego wymagającego natychmiastowej Hospitalizacji, nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie, wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;

·       objęcia Ubezpieczonego obowiązkową Kwarantanną przez służby sanitarne, która zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia Wyjazdu.

2)        zwrot kosztów powstałych na skutek skrócenia uczestnictwa w Imprezie z powodu:

·       Nagłego zachorowanie na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego.