ERGO

Ergo Ubezpieczenia


W związku z trwającym stanem pandemii koronawirusa informujemy, że:
w oferowanych przez Nas produktach indywidualnych rozszerzyliśmy zakres odpowiedzialności o zdarzenia związane z COVID-19. Nasze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.010 zostały uzupełnione o Aneks, który zawiera szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian. Wdrożyliśmy również usługę Medi-Call, czyli możliwość telekonsultacji medycznej z polskim lekarzem pierwszego kontaktu.

Co to oznacza?

W pakietach TIP, TIP PLUS, TOP i TOP PLUS, w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu, za opłatą dodatkowej składki, ochroną ubezpieczeniową objęte są:

  1. zachorowanie na COVID-19 Ubezpieczonego do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,
  2. świadczenie do wysokości 1 000 EUR na pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu w przypadku, gdy Ubezpieczony będzie zmuszony przedłużyć swój pierwotnie planowany pobyt za granicą z powodu objęciem go obowiązkową kwarantanną na skutek kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2.

W pakietach TOP i TOP PLUS, ubezpieczeniem objęte są również koszty przerwania podróży w związku z zachorowaniem na COVID-19 najbliższego krewnego Ubezpieczonego, powodującym konieczność natychmiastowej hospitalizacji.

W przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży:

w ramach aktualnie obowiązującej składki, ERGO Ubezpieczenia Podróży rozszerza zakres ochrony o zdarzenia związane z zachorowaniem na COVID-19 i zwraca poniesione koszty rezygnacji z podróży, jeśli Ubezpieczony nie może odbyć podróży zgodnie z planem, wskutek:

  1. nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, które nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży,
  2. nagłego zachorowania na COVID-19 najbliższego krewnego Ubezpieczonego skutkującego leczeniem szpitalnym, które nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży,
  3. śmierci w wyniku zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, współuczestnika podróży, najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży.