Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula  informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A. (NAU) z siedzibą w Warszawie (00-379), Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email nau@nau.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.nau.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iodo@nau.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
  1. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora), uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
  2. marketingowym, w tym celu analitycznym i profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratorów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda). Tworzony profil będzie dotyczył Pani/Pana preferencji lub domniemanych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów z oferty NAU SA;
  3. wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny);
 4. Administrator przestanie przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez NAU będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f (usprawiedliwiony interes administratora), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda), ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych przez administratora.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione dostawcom systemów informatycznych współpracującym z NAU.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.